Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2013

trueloveisback
W myślach robię to, na co mam ochotę.
— Solveig Christov - "Na przykład Martin"
trueloveisback
Chodź, opowiem Ci o moim życiu. O miłości, która miała trwać wiecznie. O przyjaźni, której nie było. O bliskich mi osobach, które nagle odeszły.
trueloveisback
6353 f779
Reposted frompaulyna paulyna vialoveisnobigtruth loveisnobigtruth

December 06 2012

trueloveisback
trueloveisback
3536 be49
Reposted fromthegirl thegirl vialoveisnobigtruth loveisnobigtruth

October 30 2012

trueloveisback
9033 a045
trueloveisback
7844 aff3
trueloveisback
3536 d406
trueloveisback
trueloveisback
CHOWAM RĘCE W TWOICH KIESZENIACH.
— Muchy
trueloveisback
Każdy czeka na kogoś, kto już nigdy nie wróci.

October 12 2012

trueloveisback
4321 32e6
trueloveisback
Było, minęło.
Było, więc minęło.
— Wisława Szymborska
trueloveisback
3358 3d2e
trueloveisback

September 19 2012

trueloveisback
trueloveisback
Bo jeśli chodzi o przyjaźń, to ta prawdziwa nigdy się nie kończy. Chociaż miała już tyle razy.
Reposted fromwhyme whyme vialoveisnobigtruth loveisnobigtruth
trueloveisback
9027 1e21
Reposted fromkatvont katvont vialoveisnobigtruth loveisnobigtruth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl